Tin tức

Hội thảo về vật liệu sơn ứng dụng trong công tác Phòng cháy

Trước tình hình cháy nổ diễn ra ngày càng phức tạp trong thời gian gần đây, gây thiệt hại lớn về người và của, đặc biệt chuẩn...

Thông báo về việc chỉnh giá

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA Số: 22/TB-KV/2015 ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo điều chỉnh giá Mattit

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA Số: 85/TB-KV/2016 ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...